Er is een fout opgetreden, probeer het later opnieuw.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Gebruiksovereenkomst
Gebruiksovereenkomst

Terms & conditions

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website en door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

De onderneming

Dit is de website van Belgisch Nucleair Forum, vereniging zonder winst, met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56, BTW BE 0409.742.450 RPR Brussel.

Het Belgisch Nucleair Forum vzw groepeert sinds 1972 het merendeel van de ondernemingen en instellingen die zich inzetten voor de toepassingen van kernenergie. Het Forum was oorspronkelijk een beroepsvereniging, die zich geleidelijk heeft toegelegd op het verstrekken van informatie en uitleg. In het kader van het energiedebat wil het Forum een verantwoordelijk deelnemer en een volwaardig gesprekspartner zijn. Het Belgisch Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kernenergie en haar toepassingen, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Er kan contact worden opgenomen per e-mail.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over het Belgisch Nucleair Forum en nucleaire technologie.

Alhoewel het Belgisch Nucleair Forum zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert het Belgisch Nucleair Forum niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

Belgisch Nucleair Forum kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Belgisch Nucleair Forum of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Websites van derden

Het Belgisch Nucleair Forum kan op haar website links voorzien naar websites van derden. Het Belgisch Nucleair Forum is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot, het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de diensten en producten die worden aangeboden door deze derden en/of de inhoud van hun websites. Het Belgisch Nucleair Forum kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zou worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid na te kijken.

Toepasselijk Recht – Bevoegde Rechtbank

Deze voorwaarden en alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zullen inzake bevoegd zijn.

Nucleair Forum: wie zijn wij?

Het Nucleair Forum verenigt het merendeel van de ondernemingen en instellingen die actief zijn in de toepassingen van kerntechnologie. Het Nucleair Forum wil de referentie bij uitstek zijn over kerntechnologie, zowel voor de pers, voor de beleidsverantwoordelijken als voor het grote publiek. Ontdek meer